PARATOPOTYPE OF ELEUTHERODACTYLUS RICORDII ROGERSI